Zasady funkcjonowania (2023)

Podstawowa opieka zdrowotna

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) jest częścią systemu opieki zdrowotnej, zapewniającą wszystkim osobom uprawnionym doświadczeń zamieszkałym/przebywającym naterytorium Polski kompleksowe iskoordynowane świadczenia opieki zdrowotnej wmiejscu zamieszkania. Świadczenia udzielane są wwarunkach ambulatoryjnych (wgabinecie, poradni lub przychodni), awprzypadkach uzasadnionych medycznie, także wdomu pacjenta (również wdomu pomocy społecznej). Obejmują także profilaktyczną opiekę nad dziećmi imłodzieżą sprawowaną przez pielęgniarkę/higienistkę wśrodowisku nauczania iwychowania.

Funkcjonowanie POZ (za wyjątkiem świadczeń profilaktycznej opieki nad dziećmi imłodzieżą wśrodowisku nauczania iwychowania oraz świadczeń nocnej iświątecznej opieki zdrowotnej wPOZ) oparte jest naprawie doimiennego wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Wyboru dokonujesz poprzez

 • złożenie pisemnej deklaracji ulekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej wwybranej przez Ciebie przychodni.
 • złożenie deklaracji przez intenet w Internetowym Koncie Pacjenta. Po zalogowaniu się doserwisu możesz sprawdzić również, doktórego lekarza, pielęgniarki, położnej oraz wktórej przychodnizłożyłeś już deklarację.

Świadczenia POZ - zawyjątkiem świadczeń profilaktycznej opieki nad dziećmi imłodzieżą wśrodowisku nauczania iwychowania oraz świadczeń nocnej iświątecznej opieki zdrowotnej wPOZ - udzielane są wdni powszednie odponiedziałku dopiątku wgodzinach od8.00 do18.00, zwyłączeniem dni ustawowo wolnych odpracy.

Świadczenia profilaktycznej opieki nad dziećmi imłodzieżą wśrodowisku nauczania iwychowania udzielane są wdni powszednie odponiedziałku dopiątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych odpracy), wgodzinach lekcyjnych, zgodnie zharmonogramem pracy szkół.

Świadczenia nocnej iświątecznej opieki zdrowotnej wPOZ dostępne są wdni powszednie wgodzinach od18.00 do8.00 rano dnia następnego, oraz całodobowo wdni ustawowo wolne odpracy.

Zakres świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej

Zarówno wykazy świadczeń gwarantowanych zzakresu podstawowej opieki zdrowotnej, jak też szczegółowo, zakresy zadań realizowanych wramach tych świadczeń określają przepisy rozporządzeń Ministra Zdrowia.

Świadczenia lekarza POZ obejmują:

 • profilaktykę chorób, wtym badania iporady wramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne,
 • świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia,
 • udzielanie porad wleczeniu schorzeń, wtym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej inieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie zobowiązującym wykazem,
 • wykonywanie zabiegów wgabinecie zabiegowym iw domu pacjenta,
 • orzekanie ostanie zdrowia,
 • inne świadczenia wynikające zpotrzeb populacji objętej opieką, wtym: kierowanie doporadni specjalistycznych ina leczenie szpitalne, kierowanie narehabilitację ileczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie doświadczeń transportu sanitarnego wPOZ iwystawianie zleceń przewozów, wystawianie zleceń narealizację świadczeń pozostających wzakresie zadań pielęgniarki POZ, wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.

Świadczenia pielęgniarki POZ obejmują kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością wśrodowisku zamieszkania, zuwzględnieniem miejsca udzielania świadczeń, takie jak:

(Video) Co to jest darowizna ? Podstawa prawna i zasady funkcjonowania.

 • świadczenia profilaktyczne u dzieci wwieku 0-6 r.ż., wtym:
  • wizyty patronażowe w3-4.(trzecim-czwartym) miesiącu zycia i- oile wczasie tej wizyty zostały stwierdzone zaburzenia stanu zdrowia dziecka - także w9. (dziewiątym) miesiącu życia dziecka,
  • testy przesiewowe w12. (dwunastym) miesiącu życia dziecka oraz wwieku 2, 4 i5 lat;
 • świadczenia profilaktyki gruźlicy;
 • świadczenia lecznicze, wtym: wykonywanie iniekcji izabiegów napodstawie zleceń lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego wgabinecie pielęgniarki POZ iw domu pacjenta;
 • świadczenia diagnostyczne, wtym: pobieranie materiałów dobadań diagnostycznych napodstawie zlecenia lekarza POZ, wsytuacji gdy pobranie zprzyczyn medycznych powinno być zrealizowane wdomu pacjenta;
 • świadczenia pielęgnacyjne irehabilitacyjne, wszczególności dla osób, u których występuje ograniczenie sprawności psychofizycznej wwyniku choroby.

Świadczenia położnej POZ obejmują kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną nad populacją objętą opieką, wtym:

 • edukację wzakresie planowania rodziny;
 • opiekę wokresie ciąży, porodu ipołogu, wtym edukację przedporodową realizowaną u kobiet wciąży (w tym wciąży wysokiego ryzyka), począwszy od21. (dwudziestego pierwszego) tygodnia ciąży doterminu rozwiązania;
 • opiekę nad kobietą, noworodkiem iniemowlęciem doukończenia 2. (drugiego) miesiąca życia, realizowaną wramach wizyt patronażowych;
 • opiekę wchorobach ginekologicznych, wtym opiekę pielęgnacyjną nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej obejmującą okres odmomentu wypisu ze szpitala docałkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej, realizowane napodstawie skierowania lekarza oddziału, który wykonał operację;
 • wykonywanie zgodnie zposiadanymi kompetencjami, iniekcji izabiegów napodstawie zleceń innych lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, wgabinecie położnej poz iw domu pacjenta;
 • pobieranie materiału zszyjki macicy doprzesiewowego badania cytologicznego wramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy, oile umowa świadczeniodawcy zFunduszem obejmuje powyższe świadczenie;
 • opiekę nad kobietą wkażdym okresie jej życia.

Świadczenia pielęgniarki/higienistki szkolnej obejmują:

 • świadczenia profilaktyczne, wtym wykonywanie iinterpretowanie testów przesiewowych u dzieci wwieku szkolnym, wterminach badań bilansowych,
 • świadczenia grupowej profilaktyki fluorkowej u dzieci klas I-VI szkoły podstawowej,
 • kierowanie postępowaniem przesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami zdodatnimi wynikami testów,
 • czynne poradnictwo dla uczniów zproblemami zdrowotnymi oraz sprawowanie opieki nad uczniami zchorobami przewlekłymi iniepełnosprawnością,
 • udzielanie pomocy przedlekarskiej wprzypadku nagłych zachorowań, urazów, zatruć,
 • doradztwo dla dyrektora szkoły zgodnie zposiadanymi kompetencjami,
 • udział wplanowaniu, realizacji iocenie edukacji zdrowotnej.

Świadczenia nocnej iświątecznej opieki zdrowotnej wPOZ obejmują świadczenia udzielane wdni powszednie po godzinie 18.00 do8.00 rano dnia następnego icałodobowo wdni ustawowo wolne odpracy:

 • porady lekarskie udzielane doraźnie wwarunkach ambulatoryjnych lub wdomu chorego wprzypadkach zachorowań, zwyłączeniem stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia,
 • świadczenia pielęgniarskie zlecone przez lekarza, wynikające zudzielonej porady,
 • świadczenia pielęgniarskie realizowane wwarunkach ambulatoryjnych lub wdomu chorego, zlecone przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, wynikające zpotrzeby zachowania ciągłości leczenia.

Informacja omiejscu świadczenia opieki nocnej iświątecznej powinna być umieszczona wwidocznym miejscu wewnątrz ina zewnątrz siedziby lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Informacje omiejscach udzielania świadczeń publikowane są również przez Oddziały Wojewódzkie NFZ nastronach internetowych oraz wzakładce Gdzie się leczyć.

Umowa o udzielanie świadczeń transportu sanitarnego wPOZ przewiduje realizację następujących przewozów celem podjęcia lub kontynuacji leczenia:

 • z miejsca zamieszkania (pobytu) pacjenta na leczenie realizowane wtrybie stacjonarnym;
 • z miejsca zamieszkania (pobytu) pacjenta na leczenie w trybie dziennym;
 • z miejsca zamieszkania (pobytu) na pierwszorazowe świadczenie zrodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej albo leczenia stomatologicznego izpowrotem;
 • z miejsca zamieszkania (pobytu), w celu wykonania zabiegów iprocedur medycznych wynikających z procesu leczenia realizowanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do którego zadeklarowany jest świadczeniobiorca, izpowrotem;
 • z miejsca zamieszkania (pobytu) do zakładu długoterminowej opieki zdrowotnej.”

Lekarzem kwalifikującym pacjenta do realizacji przewozu oraz wydającym skierowanie naprzewóz jest lekarz POZ.

Wydając skierowanie na przewóz, lekarz POZ wskazuje pacjentowi jednocześnie realizatora przewozu.

W przypadku świadczeń transportu sanitarnego w POZ zasady odpłatności pacjenta są takie same jak wprzypadku opisanego wcześniej transportu sanitarnego.

W ramach umowy o udzielanie transportu sanitarnego w POZ realizowane są także przewozy określane jako Transport sanitarny "daleki" wPOZ

Z transportu "dalekiego" wPOZ możesz skorzystać wnastępujących sytuacjach:

 • kiedy zprzyczyn losowych musiałeś skorzystać zpomocy medycznej wszpitalu zagranicą, aTwój stan zdrowia wmomencie wypisu ze szpitala jest stabilny, ale nie pozwala nasamodzielny powrót dodomu.
  Taki transport jest realizowany od granicy Polski domiejsca Twojego zamieszkania;
 • kiedy zprzyczyn losowych musiałeś skorzystać zpomocy medycznej wzagranicznym szpitalu, ale wymagasz kontynuacji leczenia wkraju, astan Twojego zdrowia pozwala nauzyskanie wypisu inie ma medycznych przeciwwskazań doprzewozu ambulansem.
  Wtakim przypadku przysługuje Ci transport od granicy Polski doszpitala, który jest położony najbliżej Twojego domu iw którym możliwe jest kontynuowanie leczenia.
 • kiedy zprzyczyn uzasadnionych medycznie musisz korzystać ze świadczeń konkretnej poradni specjalistycznej oddalonej odmiejsca zamieszkania owięcej niż 120 km "tam izpowrotem", aogólny stan Twojego zdrowia nie pozwala nasamodzielne dotarcie doporadni. Transport przysługuje wtedy zTwojego miejsca zamieszkania donajbliższego świadczeniodawcy, który udzieli CI świadczeń izpowrotem;
 • kiedy musisz ze względów medycznych korzystać zwysokospecjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych, które realizowane są jedynie przez niektóre poradnie, doktórych odległość zmiejsca Twojego zamieszkania przekracza 120 km "tam izpowrotem", aogólny stan zdrowia chorego nie pozwala nasamodzielny dojazd doporadni. Transport przysługuje wtedy od miejsca zamieszkania doporadni izpowrotem;

Aby skorzystać ztransportu sanitarnego "dalekiego" wPOZ powinieneś (Twoja rodzina albo opiekun prawny), po wcześniejszej konsultacji z lekarzem POZ, wystąpić zwnioskiem dodyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ.

Wniosek taki należyzłożyć woddziale Funduszu, doktórego należysz.

Po rozpatrzeniu wniosku, dyrektor oddziału Funduszu wyda jego sprawie pisemnie stanowisko.

(Video) Vademecum Lokatora - Zasady funkcjonowania Wspólnot Mieszkaniowych

Szczegółowe informacje dotyczące umowy o udzielanie świadczeń transportu sanitarnego w POZ znajdziesz w zarządzeniu Nr 69/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2013 r.

Finansowanie świadczeń wPOZ, zwyjątkiem świadczeń nocnej iświątecznej opieki zdrowotnej wPOZ, odbywa się napodstawie rocznych stawek kapitacyjnych, woparciu olisty świadczeniobiorców (pacjentów) objętych opieką napodstawie deklaracji wyboru, awprzypadku dzieci imłodzieży szkolnej, napodstawie list uczniów szkół, zktórymi świadczeniodawca nawiązał współpracę.

Dla wskazanych warunkami umowy grup pacjentów, stawka kapitacyjna korygowana jest odpowiednim współczynnikiem zwiększającym finansowanie świadczeń.

Niektóre porady i wizyty udzielane wprogramach profilaktycznych, świadczenia udzielane osobom spoza list pacjentów, niektóre przewozy transportem sanitarnym, finansowane są według cen jednostkowych ustalonych odrębnie dla tych świadczeń.

Obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. wartości rocznych bazowych stawek kapitacyjnych oraz cen świadczeń objętych odrębnym finansowaniem w POZ dostępne są w treści załącznika Nr1 do zarządzenia Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 stycznia 2015 r.

Finansowanie świadczeń nocnej iświątecznej opieki zdrowotnej w POZ odbywa się napodstawie wynegocjonowanego ryczałtu miesięcznego, ajego wysokość zależna jest odliczby ludności zamieszkałej naobszarze zabezpieczenia.

Badania hematologiczne:

 • morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi,
 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi,
 • retykulocyty,
 • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB).

Badania biochemiczne iimmunochemiczne wsurowicy krwi:

 • sód,
 • potas,
 • wapń zjonizowany,
 • żelazo,
 • żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC),
 • stężenie transferyny,
 • stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c),
 • mocznik,
 • kreatynina,
 • glukoza,
 • test obciążenia glukozą,
 • białko całkowite,
 • proteinogram,
 • albumina,
 • białko C-reaktywne (CRP),
 • kwas moczowy,
 • cholesterol całkowity,
 • cholesterol-HDL,
 • cholesterol-LDL,
 • triglicerydy (TG),
 • bilirubina całkowita,
 • bilirubina bezpośrednia,
 • fosfataza alkaliczna (ALP),
 • aminotransferaza asparaginianowa (AST),
 • aminotransferaza alaninowa (ALT),
 • gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP),
 • amylaza,
 • kinaza kreatynowa (CK),
 • fosfataza kwaśna całkowita (ACP),
 • czynnik reumatoidalny (RF),
 • miano antystreptolizyn O (ASO),
 • hormon tyreotropowy (TSH),
 • antygen HBs-AgHBs,
 • VDRL,
 • FT3,
 • FT4,
 • PSA – Antygen swoisty dla stercza całkowity,
 • ferrytyna,
 • witamina B12,
 • kwas foliowy,
 • anty-CCP,
 • CRP - szybki test ilościowy (dzieci do ukończenia 6. roku życia),
 • przeciwciała anty-HCV.

Badania moczu:

 • ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu,
 • ilościowe oznaczanie białka,
 • ilościowe oznaczanie glukozy,
 • ilościowe oznaczanie wapnia,
 • ilościowe oznaczanie amylazy.

Badania kału:

 • badanie ogólne,
 • pasożyty,
 • krew utajona - metodą immunochemiczną,
 • antygen H. pylori w kale.

Badania układu krzepnięcia:

 • wskaźnik protrombinowy (INR),
 • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT),
 • fibrynogen.

Badania mikrobiologiczne:

 • posiew moczu z antybiogramem,
 • posiew wymazu z gardła z antybiogramem,
 • posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella,
 • Strep-test.

Badanie elektrokardiograficzne (EKG) wspoczynku

Badanie ultrasonograficzne (USG):

 • USG tarczycy i przytarczyc,
 • USG ślinianek,
 • USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego,
 • USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego,
 • USG obwodowych węzłów chłonnych.

Spirometria

Zdjęcia radiologiczne:

 • zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej,
 • zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej:
 • zdjęcie czaszki,
 • zdjęcie zatok,
 • zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

Poza badaniami wymienionymi powyżej, lekarz POZ może kierować pacjentów także na finansowane przez Fundusz badania endoskopowe: gastroskopię i kolonoskopię.

Załatw sprawę krok po kroku

 • Jak działa e-recepta
 • Jak uzyskać dostęp do Internetowego Konta Pacjenta
 • Jak sprawdzić gdzie najkrócej czeka się na wizytę
 • Zaopatrzenie w wyroby medyczne
 • Jak wyrobić kartę EKUZ
 • Jak wyjechać na leczenie do uzdrowiska
 • Jak złożyć skargę
 • Jak dochodzić swoich praw?
 • Jak ubezpieczyć się dobrowolnie
 • Co zrobić, gdy eWUŚ wyświetli nas "na czerwono"

Aktualności dla Pacjenta

Bezpieczny długi weekend związany ze Świętem Trzech Króli. Gdzie znajdziesz pomoc medyczną?

Ważne!

05.01.2023

Przed nami długi weekend związany ze ŚwiętemTrzech Króli. Wiele osób planuje w tym czasie wyjazdy do bliskich i spotkania poza domem.Co zrobić, gdy pojawi się infekcja lub nagle będziemy potrzebować pomocy medycznej? Sprawdź.

Szczepienia przeciw grypie w 2023 roku. Znajdź najbliższy punkt szczepień

Ważne!

30.12.2022

Od 1 stycznia 2023 r. NFZ będzie nadal płacił za podanie szczepionki przeciw grypie. Szczepienie przeciw grypie możesz przyjąć w jednym z 5 tys. punktów szczepień, m.in. w POZ oraz aptekach. Dla kogo szczepionka jest bezpłatna, a dla kogo ze zniżką?

Bezpieczny Sylwester, Nowy Rok i długi weekend związany ze Świętem Trzech Króli. Gdzie znajdziesz pomoc medyczną?

30.12.2022

Przed nami Sylwester, Nowy Roki długi weekend związany ze ŚwiętemTrzech Króli. Wiele osób planuje w tym czasie wyjazdy do bliskich i spotkania poza domem.Co zrobić, gdy pojawi się infekcja lub nagle będziemy potrzebować pomocy medycznej? Sprawdź.

Diety NFZ. Sprawdzone przepisy podane w nowy sposób

29.12.2022

W portalu Diety NFZ promujemy zdrowe nawyki żywieniowe i wspieramy osoby z chorobami przewlekłymi w wyborze odpowiedniego menu. Z portalu korzysta już ponad pół miliona użytkowników. Właśnie uruchomiliśmy nową wersję strony diety.nfz.gov.pl.

Karta EKUZ od ręki na lotnisku. Narodowy Fundusz Zdrowia otworzył punkt obsługi klientów na Lotnisku Chopina

Ważne!

21.12.2022

Narodowy Fundusz Zdrowia otworzył punkt obsługi klientów na Lotnisku Chopina. Na miejscu można bezpłatnie otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Otwarcie punktu NFZ oznacza wprowadzenie dodatkowego udogodnienia dla pasażerów lotniska.

(Video) Rafał Masny szczerze o psychodelikach, bad tripach i zasadach bezpieczeństwa | #MamTemat 32

Pytamy o opinię na temat opieki nad pacjentem w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej

15.12.2022

Jeśli niedawno leczyłeś się u lekarza specjalisty, może zadzwonić do Ciebie ankieter w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia. Badanie jest anonimowe, a ankieter zada kilka pytań. O co zapyta? Sprawdź szczegóły.

Nowa odsłona portalu Akademia NFZ

02.12.2022

Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował nową wersję portalu Akademia NFZ. Oprócz zmienionej szaty graficznej, na stronie pojawiły się m.in.praktyczny kalendarz badań profilaktycznych, baza wiedzy o profilaktyce zdrowotnej i specjalna zakładka dla dzieci.

Umowy do 2025 roku i wzmocnienie opieki koordynowanej

Ważne!

30.11.2022

Do końca marca 2025 roku będą obowiązywać umowy między NFZ a Federacją Porozumienie Zielonogórskie. Kompromis zakłada dodatkowe zachęty do wejścia w opiekę koordynowaną przez mniejsze placówki oraz wzmocnienie opieki nad dziećmi i chorymi przewlekle.

W ponad 70 placówkach w Polsce działa program badań przesiewowych raka jelita grubego

Ważne!

25.11.2022

Oddziały Wojewódzkie NFZ zakontraktowały dotychczas 72 placówki, które realizują program badań przesiewowych Ministerstwa Zdrowia w kierunku raka jelita grubego. Na badania nie trzeba skierowania, a wykonanie kolonoskopii jest możliwe w znieczuleniu.

Zobacz więcej

(Video) Jak działa pompa ciepła ? Zasada działania oraz budowa wewnętrzna - wszystko w tym filmie

(Video) Zasady funkcjonowania Carolina Medical Center

Videos

1. Nowe zasady funkcjonowania i oferowania instrumentów finansowych, IV Kongres Future & Finance
(ZMID)
2. 107. Kolejnej szansy miało już nie być
(Piekło jest tu)
3. SYSTEM 1-3-5-2. ZASADY FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU WEDŁUG BARTŁOMIEJA ZALEWSKIEGO
(EkstraTrener)
4. Zasady funkcjonowania ogrzewania podłogowego
(METIS GROUP buduj z zyskiem!)
5. Jarosław Wiśniewski - Zasady funkcjonowania Lokalnych Partnerstw Wodnych
(KPODR Minikowo)
6. SYSTHERM chłodnictwo i klimatyzacja | Szkolenie - Sprężarkowe urządzenia chłodnicze w klimatyzacji
(SYSTHERM - HVACR expert)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kelle Weber

Last Updated: 11/11/2022

Views: 6493

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kelle Weber

Birthday: 2000-08-05

Address: 6796 Juan Square, Markfort, MN 58988

Phone: +8215934114615

Job: Hospitality Director

Hobby: tabletop games, Foreign language learning, Leather crafting, Horseback riding, Swimming, Knapping, Handball

Introduction: My name is Kelle Weber, I am a magnificent, enchanting, fair, joyous, light, determined, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.