FISH melding verzekering: check je registratie (2023)

FISH melding verzekering: check je registratie (1)Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.

Wordt jouw aanvraag voor een autoverzekering afgewezen? Dan zou dat het directe gevolg kunnen zijn van een zogenaamde FISH-melding op jouw naam. FISH staat voor Fraude Informatie Systeem Holland. In deze gecentraliseerde databank kunnen álle verzekeraars informatie opslaan die door álle verzekeraars kan worden opgevraagd en ingezien.

Hierbij de nodige uitleg over (de oorzaken van) FISH-registraties, (het beleid rondom) FISH-checks en (de gevolgen van) FISH-meldingen…

Offerte autoverzekering met 100% acceptatie

FISH: verzekeringsdatabank in beheer van Stichting CIS

Stichting CIS (Centraal Informatie Systeem) werd opgericht in 1985. Het betrof een uniek samenwerkingsverband tussen meerdere grote schadeverzekeraars. In beginsel wilde men een collectieve gecentraliseerde claimdatabank opzetten om verzekeringsfraude op te sporen, te ontmoedigen en te bestrijden. Dit offline systeem heette destijds CIS; het werd door verzekeraars geraadpleegd per telefoon, e-mail of handgeschreven verzoek: briefpost…

(Video) GREENCARD DV LOTTERY IS CLOSING TODAY IN A FEW HOURS!!! APPLY NOW!!! GOOD LUCK!

Slechts een klein deel van alle Nederlandse verzekeraars leverde uiteindelijk informatie aan, terwijl 80% van alle maatschappijen van de aangeleverde informatie profiteerde. Bovendien bleek het systeem —qua frauderegulatie— niet efficiënt genoeg om zichzelf terug te verdienen. De jaarlijkse deelnamekosten liepen soms in de tonnen, terwijl nog geen fractie daarvan werd terugverdiend. Kortom: géén profijtelijk rendement. Dit had onder meer te maken met de stugge en trage (grotendeels analoge) informatie-uitwisseling.

Daarom werd in 1995 de stuurgroep ‘alternatief CIS’ opgericht, welke een wél werkend en profijtelijk fraudebestrijdingsproduct moest verzinnen. Deze stuurgroep kreeg van meet af aan enorme belangstelling vanuit de Nederlandse verzekeringsmarkt. In februari 2008 werd de CIS-database overgeplaatst van Oslo naar Gouda. Het systeem werd opgeschoond, ontdaan van bugs en toegelegd op individuele verzekeringsnemers. Met als gevolg: méér zoekopties en gemakkelijkere herkenning van fraudepogingen in een vroeg stadium. En ietwat later de belangrijkste veranderingen: véél gunstigere tarieven (destijds een reductie van 75% tot 90%) plus de mogelijkheid tot ONLINE raadpleging! (bron)

Door de jaren heen is het doel van stichting CIS verschoven van fraudebestraffing naar fraudepreventie (risico-inschatting en risicobeheersing). Niet alleen binnen het acceptatietraject, maar ook aangaande het claim- en uitkeringsproces. Vandaar de nieuwe naam ‘FISH’: Fraude Informatie Systeem Holland. Over de naamgeving bestaat overigens verregaande verwarring. Anno 2020 geeft Stichting CIS de naam ‘CIS’ aan de database en de naam ‘FISH’ aan de hieraan gekoppelde softwareapplicatie. (bron)

Overigens verzorgt Stichting CIS uitsluitend het beheer van de FISH-databank; het zijn de individuele verzekeraars die FISH-meldingen in het CIS-systeem plaatsen. (bron)

Welke FISH-meldingen worden opgeslagen in het FISH-systeem?

In het centrale CIS-systeem oftewel FISH-systeem worden verschillende soorten meldingen en verwijzingen opgeslagen. Tot nog toe (anno 2020) gaat het om ruim 18 miljoen registraties van o.a. schademeldingen. De CIS-databank omvat:

 • CM (Claimmeldingen): feitelijke weergave van schademeldingen c.q. schadeclaims zónder informatie over schuld of aansprakelijkheid van de betrokkene.
 • VM (Vertrouwelijke Mededelingen): registraties van eenzijdige opzeggingen c.q. royementen van autopolissen op initiatief van een verzekeraar of gevolmachtigde (o.a. wegens wanbetaling).
 • EVR (Extern Verwijzingsregister): ‘speciale meldingen’ wegens gedragingen die een bedreiging vormen voor de belangen van financiële instellingen; fraude; de zogenaamde ‘zwarte lijst’ der autoverzekeringen.
 • WBF (Waarborgfondsmeldingen): bestuurders, bezitters en kentekenhouders van onwetmatig onverzekerde auto’s die schade hebben veroorzaakt en/of opgelopen.
 • OBM (Ontzeggingen van de Rijbevoegdheid): rijontzeggingen tot het besturen van motorrijtuigen zoals verwerkt in het rijbewijzenregister.

Voordien werden ook malusregistraties (v.w.b. maluspunten c.q. malusjaren) bijgehouden in de CIS-databank. Sinds de introductie van Roy-data is dit echter niet langer het geval, aangezien in deze gecentraliseerde royementsdatabank van SEPS (Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars) óók royementsgegevens in een maluspositie worden geregistreerd.

Daarnaast beheert stichting CIS óók nog het IVR (Intern Verwijzingsregister). Hierbij gaat het om interne meldingen die géén onderdeel vormen van de CIS-databank en uitsluitend toegankelijk zijn voor de individuele deelnemer. Overigens behéért CIS de informatie in de database, maar is niet de eigenaar ervan. De informatie is eigendom van de verzekeraar namens wie een schadebehandelaar jouw gegevens in de database zet. (bron + bron + bron)

(Video) DentAdmin webinar telematicapremie 2021

De CIS-databank wordt zo’n 1,2 miljoen keer per maand geautomatiseerd bevraagd en plusminus 170.000 keer handmatig ingekeken. Op basis van CIS-informatie worden dagelijks duizenden beslissingen genomen door verzekeraars. En in 90% van de gevallen vormt CIS-data het uitgangspunt voor aanvankelijk onderzoek bij de opsporing van verzekeringsfraude.

De voordelen & nadelen van FISH-registraties

Verzekeringsmaatschappijen en gevolmachtigd verzekeringsagenten zijn bij wettelijke verordening bevoegd om bepaalde gegevens van klanten op te slaan en onderling uit te wisselen. Hierbij gaat het om gegevens die jij als verzekeringnemer vrijwillig afstaat, maar ook om informatie die verzekeraars tijdens de looptijd van jouw verzekeringen vergaart en bewaart. En zélfs tijdens pogingen tot (online) aanvragen c.q. afsluitingen en schadeclaims. Deze informatievergaring gebeurt dus zónder jouw expliciete toestemming of medeweten. (bron)

De gegevens in het FISH-register geven verzekeraars inzicht in jouw verzekeringsverleden. Deze informatie wordt voornamelijk geraadpleegd als jij een autoverzekering probeert af te sluiten of schade probeert te claimen. Tijdens elk van jouw verzekeringsaanvragen en schademeldingen gaat een spreekwoordelijk belletje rinkelen bij de onderhavige verzekeraar. Volledig geautomatiseerd! Zodoende zijn verzekeraars op voorhand al op de hoogte van hun potentiële toekomstige klant.

Echter heeft het FISH-systeem óók voordelen voor jou als verzekerde consument. Zo wordt jouw informatie centraal opgeslagen, waardoor je bij het overstappen naar een andere verzekeraar niet zélf talloze gegevens hoeft te verstrekken. Daarnaast kun je bij één en dezelfde partij terecht voor inzage en bezwaarmaking. Zo bemiddelt stichting CIS tussen jou en de verzekeraar als jij een foutieve FISH-melding wilt laten verwijderen of corrigeren.

Overigens stelt Stichting CIS de door haar beheerde gegevens uitsluitend beschikbaar aan belanghebbende verzekeraars en consumenten onder zéér strenge en strikte voorwaarden. De inzageprocedure is dan ook opzettelijk extreem zorgvuldig.

Jouw eigen FISH-meldingen inzien…

Zijn er gegevens van jou opgeslagen in het FISH-systeem? Dan zou je daar in principe van op de hoogte moeten zijn. Doorgaans meldt jouw verzekeringsmaatschappij of assurantieadviseur namelijk dat jouw gegevens geregistreerd gaan worden… Op een schadeaangifteformulier of in een afzonderlijke brief. Heb je het vermoeden dat er een FISH-melding op jouw naam staat, maar weet je niet precies hoe, waarom of hoelang nog? Dan kun je bij het secretariaat van Stichting CIS een verzoek tot inzage doen.

Tegen betaling van vierenhalve euro aan administratiekosten ontvang je een overzicht van jouw FISH-registratie(s), vergezeld van informatie over hetgeen je kunt ondernemen om hier verandering in te brengen. Ben jij van mening dat een bepaalde FISH-melding ongegrond of (deels) onjuist is? Dan moet je daartoe een gedegen schriftelijke onderbouwing kunnen aandragen.

(Video) Yurt dışında yaşayanlar için artık vakit kalmadı! Gazeteci Yazar Fatih Polat açıkladı @EmekliTV

Stichting CIS zal vervolgens bemiddelen tussen jou en jouw (voormalige) verzekeraar om de FISH-registratie te schrappen of inhoudelijk te wijzigen.

Hoelang blijft een FISH-melding op mijn naam bewaard?

Heb je het vermoeden dat er een FISH-melding op jouw naam geregistreerd staat? Check dan jouw persoonlijke registratie als verzekeringnemer in het CIS-systeem. Mocht er inderdaad sprake zijn van een FISH-registratie, dan is het belangrijk om te checken wanneer (op welke datum) de betreffende aantekening is gemaakt.

Er geldt namelijk een vast tijdsbestek waarin FISH-meldingen mogen worden bewaard:

 • De speciale frauduleuze EVR-melding (op de zwarte lijst) blijft maar liefst 8 jaar gehandhaafd en inzichtelijk voor verzekeraars.
 • Alle overige FISH-meldingen worden al na 5 jaar vernietigd.

Kun je een autoverzekering afsluiten ondanks een FISH-melding?

Ja, je kunt absoluut succesvol een autoverzekering afsluiten ondanks een FISH-registratie. Allereerst hoeft een FISH-melding niets negatiefs te betekenen. Immers worden álle geclaimde autoschades in het FISH-systeem geregistreerd. Zo ook schades waaraan jij géén schuld hebt en waartoe je niet aansprakelijk bent, waaronder ruitschades en stormschades. Zelfs verhaalschades waarbij jou schade wordt toegebracht. Zelfs als deze schade succesvol door jou wordt verhaald op de schuldige wederpartij kan er een FISH-melding op jouw naam komen te staan… Namelijk een onschuldige claimmelding (CM), welke geen enkele belemmering vormt voor acceptatie.

En zelfs als een FISH-melding wél een sombere of zorgelijke oorzaak heeft, betekent dat niet per se dat je geen reguliere autoverzekering meer kunt afsluiten. Dit is volkomen afhankelijk van de exacte FISH-melding(en) die op jouw naam staan… Qua aard, ernst en aantal. Heb je te kampen met een zwaarwegende FISH-notering wegens fraude, strafblad of wanbetaling? Dan zal je uitsluitend voor een nieuwe autoverzekering worden geaccepteerd indien je met een deugdelijke verklaring voor deze negatieve FISH-aantekening op de proppen komt.

Mogelijkerwijs ben je door toedoen van jouw FISH-melding op een beperkt aantal verzekeringsaanbieders aangewezen. Bij serieuze FISH-meldingen heb je waarschijnlijk geen andere keuze dan de uiterst dure en strenge propleemverzekeraar De Vereende.

FISH-melding autoverzekering: tot slot…

De betekenis van FISH is als volgt: Fraude Informatie Systeem Holland. Als je ooit een auto op naam hebt gehad en daarvoor een autoverzekering hebt afgesloten, kan het zijn dat je een FISH-melding oftewel FISH-registratie op jouw naam hebt staan. Je kunt jouw eventuele vermelding in het FISH-register controleren via een FISH-check oftewel FISH-controle. Dit doe je middels een online inzageverzoek ‘eigen persoonlijke registraties’ bij Stichting CIS. (bron)

(Video) De rat (1948) Klassieke misdaad, Thriller, Film-noir

Met behulp van het FISH-systeem kunnen verzekeraars onder andere controleren of jij de waarheid vertelt tijdens een autoverzekeringsaanvraag. Ben je niet eerlijk over jouw schadeverleden of beantwoord je een acceptatievraag niet naar volledige juistheid? Dan wordt jouw aanvraag met vrijwel 100% zekerheid afgekeurd, afgewezen oftewel geweigerd. Sterker nog: Liegen tijdens een autoverzekeringsaanvraag kan al leiden tot een fraudemelding in het FISH-systeem.

Offerte De Vereendemet 100% acceptatie

Vraag vrijblijvend een offerte bij probleemverzekeraar De Vereende op!

  FAQs

  Wat wordt er gecontroleerd in Fish? ›

  Daarin staan gegevens over personen die verzekerd zijn (geweest). Verzekeraars, maar ook andere instellingen leveren gegevens aan voor de databank. De gegevens die erin staan zijn vaak meldingen van: schade, overlijden, fraude, diefstal e.d. Het hoeft dus niet altijd te gaan om iets negatiefs.

  Wat is een fish check? ›

  De vermelding van jouw gegevens in het FISH-systeem staat bekend als FISH-registratie. De automatische check die wordt verricht, wordt zodoende ook wel FISH-toets genoemd. En de mededeling die uit het systeem voortkomt bij een positief resultaat, staat bekend als FISH-melding.

  Hoe controleert de verzekeraar jouw claim? ›

  Verzekeringsfraude onderzoeken

  Ze kunnen bijvoorbeeld: Een toedrachtonderzoeker inschakelen om een interview af te nemen bij de verzekerde of betrokken derden. Persoonsgegevens verzamelen uit verschillende bronnen, zoals het kentekenregister van de RDW, de Kamer van Koophandel of het Kadaster.

  Heb ik een CIS registratie? ›

  Als u wilt weten welke persoonsgegevens over u zijn opgenomen in de CIS databank, dan kunt u uw registraties opvragen door middel van een inzageverzoek. Het inzageverzoek kunt u op drie manieren doen: via de CIS WebApp, het webformulier of per post.

  Welke gegevens kunnen verzekeraars inzien? ›

  Verzekeraars slaan de informatie op en delen die via het Centraal Informatie Systeem (CIS). In het CIS worden de volgende zaken voor de duur van 5 jaar bewaard: schadeclaims. opzeggingen door betalingsachterstanden.
  ...
  Inzageverzoek bij CIS
  • het dossiernummer.
  • persoonlijke gegevens.
  • plaats.
  • datum.
  • handtekening.
  May 28, 2020

  Hoe lang op zwarte lijst verzekeringen? ›

  Sta je eenmaal op de zwarte lijst, dan blijven je gegevens meestal vijf jaar staan. Na deze vijf jaar wordt je registratie automatisch verwijderd. Als je op de zwarte lijst staat in verband met een negatief aantal schade vrije jaren, dan kunnen je gegevens na 15 maanden al van de zwarte lijst worden verwijderd.

  Hoelang zit je er aan vast bij een CIS-registratie? ›

  Hoelang worden registraties in de CIS databank bewaard? Dat is afhankelijk van het type registratie: Een Claimmelding blijft vijf jaar vanaf de referentiedatum staan. Een Waarborgfondsmelding wordt na vijf jaar vanaf de referentiedatum verwijderd.

  Hoe kom ik van een CIS-registratie af? ›

  Het is niet mogelijk uw CIS-registratie zelf te verwijderen uit de databank. Wat u wel kan doen is de registratie aanvechten wanneer u van mening bent dat de registratie onterecht is.

  Kan verzekering rijontzegging zien? ›

  Het is vaak lastig om een autoverzekering af te sluiten nadat je een rijontzegging hebt gehad. Je aanvraag wordt dan simpelweg door de meeste verzekeraars geweigerd. Verzekeraars zien mensen die een rijontzegging hebben gehad namelijk als een extra risico.

  Kan een verzekeraar mijn strafblad inzien? ›

  De verzekeraar heeft geen inzicht in uw strafblad en weet van te voren dus niets van uw strafrechtelijk verleden. Als ze u er naar vragen bij de verzekeringsaanvraag bent u echter wel verplicht om eerlijk antwoord te geven. Verzwijgt u informatie? Dan pleegt u verzekeringsfraude.

  Wie controleert verzekeraars? ›

  Taken van De Nederlandsche Bank (DNB)

  DNB houdt prudentieel toezicht. Dit betekent dat DNB erop toeziet of partijen op de financiële markten aan hun verplichtingen kunnen voldoen. DNB controleert daarom hoe financieel gezond een financiële instelling is.

  Is verzekeringsfraude strafbaar? ›

  Er worden vaak grapjes over verzekeringsfraude gemaakt. Triest, vooral omdat de daders meestal op verjaardagen niet de gevolgen melden. Fraude is strafbaar en dus kunnen verzekeraars daarvan aangifte doen bij de politie en de schade direct verhalen bij de fraudeur.

  Hoe lang blijf je als wanbetaler? ›

  Hoe lang blijf je geregistreerd als wanbetaler? Een CIS-registratie wegens wanbetaling blijft meestal 3 tot 5 jaar staan. Dit is afhankelijk van de aard en ernst van de situatie. Zolang de CIS-registratie blijft staan, is deze zichtbaar voor alle verzekeraars.

  Hoe lang duurt acceptatie autoverzekering? ›

  De verzekeraar zal de aanvraag controleren en vervolgens de voorlopige dekking omzetten in een definitieve dekking. Wanneer de aanvraag definitief geaccepteerd is, ontvang je de verzekeringspolis en de groene kaart. Dit duurt vaak een paar dagen tot een week.

  Welke gegevens worden in de CIS databank verwerkt? ›

  In de CIS databank worden alle claims opgenomen die deelnemende verzekeraars ontvangen. Van iedere claim worden alleen de feitelijke gegevens en de persoonsgegevens van de betrokkenen vastgelegd. Deze gegevens staan vijf jaar vanaf de referentiedatum in de CIS databank.

  Hoe autoverzekering te controleren? ›

  Een autoverzekering check doet u heel eenvoudig op de website van de RDW.
  1. Ga naar de website van de RDW.
  2. Vul vervolgens het kenteken van uw auto in.
  3. Kies de categorie 'Basis'
  4. Klik op 'Status van het voertuig'
  5. Nu kunt u bij 'WAM verzekerd' zien of uw auto daadwerkelijk verzekerd is.

  Wat mag een verzekeraar vragen? ›

  De verzekeraar mag vragen stellen over jouw gezondheid. De vragen die de verzekeraar mag stellen zijn afhankelijk van het verzekerde bedrag. Ze mogen ook niet alles vragen, omdat sommige zaken privacygevoelig zijn. Verder moeten de vragen en de medische keuring zo gericht mogelijk zijn.

  Hoe kan een verzekeraar meer informatie krijgen over de verzekerde? ›

  Informatie verzamelen

  Voordat je zo'n verzekering kunt afsluiten moet je vaak eerst een medische keuring doen. Door middel van deze keuring verzamelt de verzekeraar informatie over je gezondheid.

  Kan je je laten schrappen van de zwarte lijst? ›

  Als u als consument geschrapt wilt worden van de zwarte lijst van wanbetalers, dan hoeft u zelf geen stappen bij de Centrale te ondernemen. Na vereffening van uw schuld is de kredietgever namelijk wettelijk verplicht om de betaling binnen acht dagen aan de Centrale voor kredieten aan particulieren te melden.

  Waar wordt verzekeringsfraude geregistreerd? ›

  Bij verzekeringsfraude komt u dus niet op een zogenaamde zwarte lijst te staan, maar wordt u wel geregistreerd in de databank van Stichting CIS. Stichting CIS staat voor Stichting Centraal Informatie Systeem. Ze bewaren alle verzekeringsgegevens die belangrijk zijn om te delen.

  Wat gebeurd er als je op de zwarte lijst staat? ›

  Als je op de zwarte lijst staat, is het onmogelijk om een nieuw krediet aan te vragen. De kredietgever moet immers de zwarte lijst consulteren en mag je geen nieuwe kredietovereenkomst toekennen als je erop staat. De openstaande schulden bij de kredietgever bij wie je schulden hebt, moet je uiteraard nog wel betalen.

  Welke autoverzekering doet niet moeilijk? ›

  Je kunt dus altijd een nieuwe aanvraag doen bij een andere verzekeraar. Over het algemeen zijn de grotere verzekeraars minder streng in hun acceptatiebeleid: Ohra, Univé, Centraal Beheer Achmea en Nationale Nederlanden. Bij deze verzekeraars is de kans op het acceptatie het grootst.

  Waarom kan ik mijn auto niet verzekeren? ›

  Het kan voorkomen dat uw aanvraag voor een autoverzekering geweigerd wordt door de verzekeraar. Verzekeraars hebben namelijk geen acceptatieplicht. Als ze vinden dat u een te groot risico vormt mogen ze u ook weigeren als verzekeringsnemer. Een verzekeraar kan u om verschillende redenen weigeren.

  Wat te doen bij weigering autoverzekering? ›

  Stel dat meerdere verzekeraars je aanvraag voor een autoverzekering weigeren, dan kun je je verzekeren bij de Vereende. Dit is een maatschappij opgericht door verzekeraars. Deze maatschappij verzekert mensen die voor individuele verzekeraars een te groot risico zijn.

  Hoe kom ik van EVR af? ›

  Tegen een EVR-registratie kunt bezwaar aantekenen. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden dan kunt u naar het Kifid of naar de civiele rechter stappen. De praktijk leert dat het vaak voorkomt dat de duur van een EVR-registratie wordt verkort.

  Wat is een EVR-registratie? ›

  Wat is het Extern Verwijzingsregister (het EVR)?

  De EVR-registratie is bedoeld om andere financiële instellingen de mogelijkheid te bieden om uw verleden na te gaan om te kijken of u niet in aanraking bent gekomen met – of onderdeel bent geweest van – frauduleuze zaken.

  Wie is verantwoordelijk voor de Claimmeldingen in CIS? ›

  Stichting CIS bewaart alle verzekeringsgegevens die belangrijk zijn om te delen met verzekeraars, zoals claimmeldingen, wanneer iemand fraude heeft gepleegd of schade heeft gereden in een onverzekerde auto. Verzekeraars en gevolmachtigden kunnen deze gegevens in de landelijke databank zetten.

  Is rijden zonder verzekering een misdrijf? ›

  Op grond van artikel 30 WAM is het rijden zonder verzekering strafbaar. Dit is een overtreding. In dit artikel is hierop als straf een maximale hechtenis van 3 maanden en een geldboete van tweede categorie € 4.100,- (2017) gesteld. Daarnaast kan een rijontzegging van maximaal 1 jaar worden opgelegd.

  Hoelang mag een rijontzegging duren? ›

  Naast een geldboete kan er ook een rijontzegging worden opgelegd variërend van twee maanden tot een jaar.

  Hoe vaak mag je gepakt worden zonder rijbewijs? ›

  Een eerste overtreding wordt met een geldboete afgedaan. Bij een tweede overtreding wordt de verdachte gedagvaard voor de Kantonrechter en wordt er een geldboete en 1 week hechtenis voorwaardelijk geëist. Bij een derde overtreding vordert de officier van justitie een hechtenis van twee weken.

  Kun je een strafblad afkopen? ›

  Kun je je straf afkopen? In bepaalde gevallen kunnen de politie en de officier van justitie de zaak zelf afhandelen. De officier van justitie kan bijvoorbeeld iemand een transactie aanbieden. Gaat de verdachte hierop in, dan betaalt hij een bepaald geldbedrag en is hij van de zaak af.

  Is strafblad voor altijd? ›

  30 jaar na de einduitspraak of 30 jaar na het volledig voldoen van de strafbeschikking tenzij de duur van de gevangenisstraf of vrijheidsbenemende maatregel (bijvoorbeeld TBS) langer is dan 20 jaar, dan wordt de termijn van 30 jaar verlengd met 20 jaar (dus verwijdering na 50 jaar).

  Kan een strafblad verdwijnen? ›

  Bij overtredingen blijven de gegevens 5 jaar bewaard (als er een taakstraf of vrijheidsstrafvoor is opgelegd blijven ze 10 jaar bewaard). Voor misdrijven blijft het 20 jaar; of 30 jaar bewaard (als de maximale straf van het strafbare feit 6 jaar of meer is) en. Bij zedenmisdrijven blijft het 80 jaar bewaard.

  Wat valt onder Wet financieel toezicht? ›

  Inhoud van de Wet op het financieel toezicht

  de markttoegang van financiële dienstverleners. het prudentieel toezicht van financiële dienstverleners (door De Nederlandse Bank) het gedragstoezicht bij financiële ondernemingen. het gedragstoezicht op financiële markten.

  Hebben verzekeraars onderling contact? ›

  De bond van verzekeraars stuurt dergelijke verzoeken door naar alle aangesloten maatschappijen, die bij een treffer direct contact opnemen met de maatschappij die het verzoek heeft gedaan. Ook hier is een door de betrokkene ondertekend toestemmingsformulier een voorwaarde voor uitwisseling van de gegevens.

  Wat controleert de AFM? ›

  Deze onafhankelijke instantie houdt toezicht op de financiële markten in Nederland en bestaat sinds 1 maart 2002. Onder het toezicht vallen de markten van sparen, beleggen, verzekeren en lenen. De AFM houdt gedragstoezicht, dat wil zeggen dat zij controleert of consumenten duidelijke en eerlijke informatie krijgen.

  Wat als je verzekeringsfraude pleegt? ›

  Een boete van €532,-

  Wie verzekeringsfraude pleegt, krijgt sinds 2016 een standaard boete van €532,- opgelegd. Deze boete wordt gevorderd door Serviceorganisatie Directe Aansprakelijkheid (SODA). Het Verbond van Verzekeraars heeft deze boete in het leven geroepen om stelselmatige fraudeurs harder aan te pakken.

  Wat gebeurt er als je liegt tegen verzekering? ›

  Lieg je en de verzekeraar komt erachter, dan wordt je verzekering ook daar per direct opgezegd. Je naam wordt dan op een zwarte lijst gezet, die door alle verzekeraars in Nederland te zien is." Het Verbond van Verzekeraars zocht uit met welke verzekeringen het meest wordt gefraudeerd en waar dat het meest gebeurt.

  Hoe weet je of je slachtoffer bent van identiteitsfraude? ›

  Hoe herken ik identiteitsfraude?
  • Er staan rekeningen, leningen, creditcards of woonruimten op uw naam. ...
  • U ontvangt boze berichten van mensen die u als oplichter zien. ...
  • U moet op verhoor komen, omdat de politie u als verdachte ziet.
  • U wordt aangehouden bij een grensovergang of bij controle door de politie.

  Wat kun je doen tegen wanbetalers? ›

  Hieronder vind je de stappen van de weg die je moet bewandelen om de wanbetaler alsnog te laten betalen.
  1. Duidelijke factuur. Zorg er voor dat je facturen duidelijk zijn en alle nodige informatie bevatten. ...
  2. Vriendelijke betalingsherinnering. ...
  3. Telefonisch verzoek. ...
  4. Tweede betalingsherinnering. ...
  5. Incassobureau. ...
  6. De rechter.

  Hoe voorkom je wanbetalers? ›

  6 tips om wanbetaling te voorkomen
  1. Houd uw administratie bij (debiteurenbeheer) of besteed dit uit. ...
  2. Controleer uw algemene voorwaarden (leg afspraken vast) ...
  3. Screen uw potentiële klanten (kredietwaardigheid) ...
  4. Factureer op tijd. ...
  5. Zorg voor een geldige factuur en verzendbevestiging. ...
  6. Blijft betaling toch uit?

  Hoe hoog is de boete als je auto niet verzekerd is? ›

  Ga je niet onverzekerd rijden, maar constateert de RDW dat je auto onverzekerd is? Dan krijg je automatisch een boete in je brievenbus. Hier staat een behoorlijk bedrag voor: €400,-. Dit bedrag mag driemaal per jaar door de RDW worden opgelegd.

  Hoe controleert de RDW je verzekering? ›

  De RDW controleert periodiek of uw voertuig WA-verzekerd is. Dit gebeurt met een computer die daarvoor een bestand met de gegevens van de verzekeraars met het kentekenregister van de RDW vergelijkt. Dus ook als uw auto niet op de weg staat, kunt u een boete krijgen.

  Waarom word autoverzekering geweigerd? ›

  Word je geweigerd bij het afsluiten van een autoverzekering? Dan heeft dit meestal te maken met Roy Data of het Centraal Informatie Systeem (CIS). Deze databases zijn een waardevolle informatiebron voor verzekeraars en zijn vaak de reden waarom een aanvraag autoverzekering wordt geweigerd.

  Wat is een fish melding? ›

  Een FISH-registratie (Fraude en Informatie Systeem Holland) staat in de FISH-databank. Daarin staan gegevens over personen die verzekerd zijn (geweest). Verzekeraars, maar ook andere instellingen leveren gegevens aan voor de databank.

  Hoe kom ik van een CIS registratie af? ›

  Het is niet mogelijk uw CIS-registratie zelf te verwijderen uit de databank. Wat u wel kan doen is de registratie aanvechten wanneer u van mening bent dat de registratie onterecht is.

  Hoe werkt een claim? ›

  Een claim is het doen van een verzoek aan de verzekeraar om schadevergoeding uit te keren. De verzekeraar vergoedt alleen de schade als de schadeoorzaak volgens de polisvoorwaarden is verzekerd.

  Wat zijn de gevolgen van verzekeringsfraude? ›

  8 gevolgen van verzekeringsfraude
  • Gevolg 1: dekking wordt geweigerd. ...
  • Gevolg 2: beëindiging van de verzekering(en) ...
  • Gevolg 3: opname persoonsgegevens in register verzekeraar. ...
  • Gevolg 6: onderzoekskosten worden gevorderd.
  Jan 10, 2021

  Hoe lang mag een tegenpartij over een schadeafwikkeling doen? ›

  Hoelang mag een tegenpartij over een schadeafwikkeling doen? Volgens artikel 4:70, lid 6 van de Wet op het financieel toezicht (WFT) moet een aansprakelijk gestelde autoverzekeraar uiterlijk drie maanden ná ontvangst van de aansprakelijkstelling een onderbouwd standpunt innemen.

  Hoe lang blijft no claim staan? ›

  Bij de meeste verzekeraars zijn je schadevrije jaren 3 jaar geldig. Alleen bij verzekeraar ZLM is dat korter, schadevrije jaren zijn daar maar 2 jaar geldig. Bij ABN AMRO, Inshared en Allianz Direct zijn schadevrije jaren 4 jaar geldig en bij Aegon zelfs 5 jaar.

  Hoelang blijft no claim geldig? ›

  Na het opzeggen van je autoverzekering, zijn je schadevrije jaren bij de meeste verzekeraars nog 3 jaar geldig.

  Wat kost no claim? ›

  Een no-claim-beschermer kost gemiddeld € 5,- per maand. Heb je een no-claim-beschermer bij je autoverzekering afgesloten, dan gaat je premie na een schadeclaim niet omhoog. De meeste verzekeraars stellen hieraan wel beperkingen.

  Hoelang mag je onverzekerd zijn? ›

  Als u niet verzekerd bent, stuurt het CAK u daarover een brief. U moet dan binnen 3 maanden een zorgverzekering afsluiten of aantonen dat u zich niet hoeft te verzekeren (bijvoorbeeld wegens gemoedsbezwaren). Doet u dat niet, dan krijgt u een boete.

  Wat zijn goede en slechte risico's? ›

  Slechte risico's zijn mensen die voor de verzekeringsmaatschappij een groot risico zijn, dit zijn namelijk de mensen die een hoge kans hebben om gebruik te moeten maken van de verzekering. Goede risico's is het omgekeerde, dit zijn juist de mensen die een lage kans hebben om gebruik te moeten maken van de verzekering.

  Wat als je liegt tegen verzekering? ›

  Waarom je nooit mag liegen tegen je verzekeraar

  Als de verzekeraar kan bewijzen dat het om fraude gaat kan hij een klacht neerleggen. De fraudeur kan strafrechtelijk vervolgd worden en zelfs een gevangenisstraf krijgen.

  Hoeveel schadevergoeding krijg je als je wordt aangereden? ›

  50 tot 100% van uw schade wordt vergoed. Valt u niets te verwijten, dan wordt uw volledige schade vergoed. Bent u als bestuurder van een motorvoertuig aangereden door een auto, dan zult u moeten bewijzen dat de ander schuldig is.

  Wat kan je doen als verzekering niet uitbetaald? ›

  Weigert je verzekeraar uit te betalen? Neem dan een advocaat in de arm gespecialiseerd in het verzekeringsrecht. Je advocaat zal met de verzekeraar in gesprek gaan en wanneer het nodig is een procedure starten.

  Hoeveel schadevergoeding kan ik krijgen? ›

  Licht letsel maximaal € 3.500,- Matig letsel maximaal € 9.000,- Ernstig letsel maximaal € 21.000,- Zwaar letsel maximaal € 43.000,-

  Videos

  1. AFVALLIGHEID IN ONS MIDDEN - AFLEVERING 10 - GEZONDHEID EN ONDERWIJS - DEEL I
  (Ernie Knoll)
  2. CHEESE SAUCE BURGER KING FEAST! CHEDDAR BACON KING + TACOS CHEESE STICKS ONION RINGS * MUKBANG*
  (nomnomsammieboy)
  3. EURAMTV - Webinar digitale roadbooks
  (EURAM)
  4. Elif | Aflevering 73 | kijk met Nederlands ondertitels
  (Elif Dizisi)
  5. Victa Webinars - Power BI voor TOPdesk Sprint Sessie
  (Victa Business Intelligence)
  6. Webinar ‘Het EU VK handelsakkoord invoerrechten en de oorsprong van goederen’
  (FITagency)
  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Golda Nolan II

  Last Updated: 04/12/2023

  Views: 6543

  Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

  Reviews: 93% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Golda Nolan II

  Birthday: 1998-05-14

  Address: Suite 369 9754 Roberts Pines, West Benitaburgh, NM 69180-7958

  Phone: +522993866487

  Job: Sales Executive

  Hobby: Worldbuilding, Shopping, Quilting, Cooking, Homebrewing, Leather crafting, Pet

  Introduction: My name is Golda Nolan II, I am a thoughtful, clever, cute, jolly, brave, powerful, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.